Инфекциите на респираторниот систем се најчесто заболување кај децата

Инфекциите на респираторниот систем може да се поделат според повеќе критериуми: место на инфекцијата, причинител, времетраење на болеста и компликации.

Запознајте ги нашите производи

Запознајте ги нашите производи

  • Зајакнување на имунитетот